GDPRZásady ochrany osobných údajov

I. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 1) Správcom a zároveň spracovateľom osobných údajov sú Ing. Tomáš Bohunický, Michal Magula, Mgr. Matej Karásek, PhD. (ďalej len „webová stránka“).

 • 2) V prípade, že ste poskytli svoje osobné údaje, je webová stránka spracovateľom vašich osobných údajov v kontexte spracúvania a ochrany osobných údajov. Organizácii z toho vyplýva zodpovednosť chrániť, ale aj spracúvať vaše údaje spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnou legislatívou (predovšetkým Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením o ochrane osobných údajov, tzv. GDPR, a týmito zásadami), a zároveň pri tom dodržať najvyššie štandardy transparentnosti.

 • 3) Osobný údaj je akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovaného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za identifikovaný alebo identifikovateľný, ak je možné subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

 • 4) Subjektom údajov sa rozumie fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú a ktorá sa akokoľvek a zo svojej vlastnej vôle podieľa na činnosti webovej stránky alebo podporuje činnosť či aktivity webovej stránky.

II. KONTAKTOVANIE

V prípade, že nás chcete kontaktovať vo veci spracovania či ochrany vašich osobných údajov, môžete použiť e-mailovú adresu info@stopnocnymvlkom.sk.

III. ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 1) Webová stránka spracúva vaše osobné údaje v nasledovných prípadoch:
  a) podpísali ste našu petíciu, apel alebo obdobnú výzvu
  b) napísali ste nám e-mail s informáciou či otázkou
  c) navštívili ste našu internetovú stránku (www.stopnocnymvlkom.sk)

 • 2) Vo väčšine týchto prípadov nám poskytujete Súhlas so spracovaním vašich údajov vy sami, prostredníctvom činností uvedených v predchádzajúcom odseku pod písmenom a) až c).

 • 3) Webová stránka spracúva osobné údaje v nasledovnom rozsahu:
  a) identifikačné údaje: meno, priezvisko
  b) kontaktné údaje: adresa trvalého či prechodného bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo
  c) navštívili ste našu internetovú stránku (www.stopnocnymvlkom.sk)

 • 4) Okrem uvedených osobných údajov webová stránka zaznamenáva a uchováva tzv. behaviorálne údaje týkajúce sa podporovateľov a podporovateliek, frekvencia podpisovania online petícií a iné online a offline aktivity (ďalej len „iné dáta“).

IV. ZHROMAŽĎOVANIE A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 1) Webová stránka spracúva osobné údaje v súlade s platnou právnou úpravou, najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nariadení o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR) a týmito zásadami.

 • 2) Webová stránka môže podporovateľa či podporovateľku požiadať o poskytnutie osobných údajov pri prvom dobrovoľnom aktívnom kontakte, najmä:
  a) pri podpise online i offline petícií, vrátane podpisu formou tzv. lead generation
  b) pri offline i online registrácii
  c) v prípade, že nás kontaktujete chatom na sociálnych sieťach
  d) v prípade, že nám udelíte súhlas vás odfotografovať na fyzickom podujatí
  e) pri podaní žiadosti o spoluprácu vykonanú osobne, korešpondenčne, e-mailom, telefonicky alebo inou formou(ďalej len „prvý kontakt“).

 • 3) Webová stránka je oprávnená zhromažďovať, spracovávať a sledovať osobné údaje a iné dáta subjektu údajov. Webová stránka pokladá za svoj oprávnený záujem informovať subjekt údajov o práci a ďalších aktivitách organizácie. Oprávnený záujem webovej stránky je založený aj na verejnoprospešnom účele. Cieľom webovej stránky je naplniť obsah Všeobecnej deklarácie ľudských práv a ďalších medzinárodných ľudskoprávnych dokumentov tak, aby každá ľudská bytosť mohla požívať ľudské práva bez obmedzení. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutná podpora širokej verejnosti, a obzvlášť našich podporovateľov a podporovateliek. Z tohto dôvodu považujeme informovanie o našej práci a iných aktivitách za oprávnený záujem v prospech verejnosti.

 • 4) Webová stránka spracováva osobné údaje a iné dáta podporovateľov a podporovateliek interne.

 • 5) Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť taktiež:
  a) orgánom, ktorým máme povinnosť poskytovať osobné údaje v zmysle príslušných právnych predpisov, vrátane orgánov kontroly, dohľadu či dozoru, súdov a orgánov činných v trestnom konaní prípadne iných oprávnených subjektov v súlade s príslušnými právnymi predpismi
  b) subjektom, ktoré nám poskytujú služby v oblasti účtovníctva, audítorstva, ako aj právne, prípadne iné služby súvisiace s našou činnosťou.

V. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 1) Osobné údaje a iné dáta v hore uvedenom rozsahu môže webová stránka spracovať na účely následnej komunikácie s daným podporovateľom či podporovateľkou prostredníctvom e-mailu, telefonického hovoru, korešpondencie alebo zasielaním SMS v nasledujúcich záležitostiach:
  a) informovanie o práci, aktivitách, projektoch, iniciatívach a ďalších činnostiach
  b) informovanie o petíciách, urgentných apeloch a ďalších obdobných výzvach, pri ktorých vás vyzývame na podpis (fyzicky alebo online), ako aj spracovanie týchto podpisov a ich odovzdanie adresátovi danej petície, apelu či obdobnej výzvy
  c) komunikácia s našimi členmi a členkami, podporovateľmi a podporovateľkami (dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, darcami a darkyňami) a aktivistami a aktivistkami, ktoré sa zaujímajú o našu činnosť alebo ju chcú podporiť
  d) informovanie o iných vhodných príležitostiach, ako sa zapojiť do činnosti organizácie či hnutia
  e) zasielanie žiadostí o pomoc a podporu v oblasti aktivizmu, dobrovoľníctva v miestnych skupinách a pod.

VI. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa týchto zásad udeľuje podporovateľ či podporovateľka webovej stránky ako správcovi osobných údajov pri prvom kontakte s organizáciou podľa čl. IV.

VII. DOBA UDELENIA SÚHLASU

Podporovateľ či podporovateľka udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú, resp. dovtedy, kým svoj súhlas neodvolá. Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Subjekt údajov je oprávnený súhlas kedykoľvek prostredníctvom štandardných komunikačných kanálov odvolať. Po odvolaní súhlasu webová stránka zabezpečí, aby všetky údaje subjektu údajov boli z databázy zlikvidované a neboli naďalej spracúvané.

VIII. PRÍSTUP DOTKNUTEJ OSOBY K OSOBNÝM ÚDAJOM

Podporovateľ či podporovateľka má od okamihu zaradenia do databázy webovej stránky právo kedykoľvek požiadať o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov. V takom prípade webová stránka poskytne podporovateľovi či podporovateľke informácie v rozsahu stanovenom Zákonom o ochrane osobných údajov.

IX. VYUŽÍVANIE INFORMÁCIÍ O NÁVŠTEVNÍKOCH A NÁVŠTEVNÍČKACH STRÁNKY

 • 1) Webová stránka využívajú tzv. povinné súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našich internetových stránok. Tieto neumožňujú identifikáciu návštevníka internetových stránok. Využívanie týchto cookies považujeme za náš oprávnený záujem.

 • 2) Webová stránka ďalej používajú tzv. štatistické súbory cookies. Tieto nám umožňujú lepšie porozumieť návštevníkom a návštevníčkam našich internetových stránok a lepšie nastaviť našu komunikáciu s nimi prostredníctvom anonymného zberu a hlásenia informácií. Na ich základe vieme, koľko času strávite na našich internetových stránkach a ktoré podstránky ste navštívili. Tieto súbory cookies si prípadne môžete vypnúť v prehliadači pri prvej návšteve našich internetových stránok.

 • 3) Webová stránka môžu obsahovať odkazy na rôzne internetové stránky, najmä na sociálne siete, ako napríklad Facebook, Instagram, Twitter, Google+ či YouTube. Tieto odkazy nie sú súčasťou internetových stránok, ale internetových stránok tretích osôb, ktoré môžu používať súbory cookies sledujúce činnosť subjektu údajov na internete. Súbory cookies tretích osôb sa riadia zásadami ochrany osobných údajov týchto tretích osôb a možno ich zablokovať v nastaveniach daného internetového prehliadača.

X. ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje chránime veľmi dôsledne pred únikom, zneužitím alebo poškodením. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje, sú chránené heslom. Prístup do systémov, ktoré slúžia ako databáza kontaktov, sú taktiež chránené heslom.

XI. VAŠE PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 1) Máte právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

 • 2) Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracúvaním.

 • 3) Máte právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov.

 • 4) Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov, predovšetkým ak:
  a) už nie sú ďalej potrebné na ďalšie spracúvanie
  b) ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie
  c) ste oprávnene namietali voči ich spracúvaniu
  d) sa vaše údaje spracúvali nezákonne
  e) musia byť vymazané v zmysle právnych predpisov.

 • 5) Máte právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak:
  a) spochybníte ich správnosť, a to po dobu, kým ich správnosť overíme
  b) ich spracúvanie je protizákonné
  c) ich už nepotrebujeme, ale údaje potrebujete vy na účely uplatnenia vašich právnych nárokov
  d) namietate proti ich spracúvaniu, a to po dobu, kým overíme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi záujmami.

 • 6) Máte právo podať námietky proti spracúvaniu vašich osobných údajov v prípade, že ich spracúvame:
  a) na účely priameho marketingu
  b) na účely našich oprávnených záujmov.

 • 7) Máte právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi.

 • 8) Máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

XII. KONTAKT

V prípade otázok či pripomienok k týmto zásadám ochrany osobných údajov môžete kontaktovať na e-mail info@stopnocnymvlkom.sk .

Problematické aktivity Nočných vlkov

 • Peter Svrček - Slovenskí branci

 • Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku